• Trần Kim Phượng
  • BCH Công Đoàn
  • Chủ tịch Công đoàn
  • 0905.182.046
  • tranphuongbuondon@gmail.,com
  • Nông Xuân Mão
  • BCH Công Đoàn
  • Phó Chủ tịch Công đoàn
  • 0974.725.401
  • nxm112233@gmail.com